Strona główna
Kontakt
Oferta współpracy
Polityka prywatności
Regulamin
Informacje o Portalu
Regulamin Portalu ZaplanujWakacje.eu
Niniejszy dokument okreœla sposób korzystania z usług portalu ZaplanujWakacje.eu, przez firmę zwanš dalej KLIENTEM zamawiajšcš usługę – prezentację, zakres odpowiedzialnoœci klienta i Administratora zwanego dalej WŁAŁCICIELEM STRONY oraz wszelkie inne informacje porzšdkowe.

Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne, jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Korzystanie z usług portalu ZaplanujWakacje.eu jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.

 1. Zgłoszenie obiektu noclegowego na stronie ZaplanujWakacje.eu wiąże się z akceptacją regulaminu i następuje za pośrednictwem Administratora, bądź samodzielnie przez Klienta.

 2. Administrator zobowiązuje się do wysłania Klientowi rachunku pro forma wraz z wglądem do utworzonej prezentacji w ciągu 7 dni roboczych od daty zamówienia usługi.

 3. Przelewów można dokonywać za pośrednictwem przelewów internetowych, w banku lub przekazem pocztowym.

 4. Z chwilą zaksięgowania płatności abonamentu za zamówioną usługę, Administrator wystawia rachunek z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

 5. Prezentacja staje się widoczna w Portalu ZaplanujWakacje.eu w momencie zaksięgowania wpłaty.

 6. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w prezentacji. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia niedozwolonych treści.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni), oraz treści zawartych w prezentacji.

 9. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

 10. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem (nie później niż 48 godzin od wystąpienia problemu).

 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

  • Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy zglaszaniu obiektu,
  • Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,
  • Nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,
  • Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania)

 12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas zgłaszania obiektu w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług, wystawienia dowodów księgowych.

 13. Firma oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

 14. Dane Klienta są zastrzeżone i nie są udostępniane osobom trzecim.

 15. Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności abonamentu, nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

 16. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

 17. Klient może zakończyć współpracę z Administratorem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na utratę wniesionej opłaty abonamentowej.

 18. Podanie przedstawicielowi portalu ZaplanujWakacje.eu przez Klienta jednoznacznej zgody na wpis i/lub danych do wystawienia rachunku jest jednoznaczne z podjęciem decyzji o współpracy. Decyzja ta jest decyzją ostateczną a rozwiązanie umowy następuje w momencie uiszczenia opłaty przygotowania wpisu ustalonej przez administratora.

 19. Wszelkie spory, których nie reguluje niniejszy regulamin, regulują i mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
strona główna | dodaj obiekt | kontakt | polityka prywatności | o firmie | regulamin | o Portalu